میدان آزادی

تهرانیکا وب‌سایتی درباره شهر تهران

پیش‌بینی

مردی در حال تردد در مقابل ورودی پاساژ کارگری بازار

پاساژ کارگری یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار حمام‌چال قرار دارد. پاساژ کارگری بورس فروش پارچه است. بازار حمام‌چال یکی از راسته‌های فروش پارچه در بازار تهران است.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ کارگری بازار، کوچه حمام‌چال بازار