مردی در انتهای پاساژ مسعود کوچه منوچهرخانی بازار به دوربین نگاه می‌کند
رنج قیمت: مناسب

پاساژ مسعود یکی از مراکز خرید بازار تهران است. این پاساژ در بازار منوچهرخانی قرار دارد. در پاساژ مسعود منوچهرخانی ملزومات تولید کفش فروحته می‌شود.

برچسب‌ها: بازار، پاساژ مسعود منوچهرخانی، کوچه منوچهرخانی بازار