موتورها در حال عبور از مقابل درب سرای کرباسی خیابان مولوی
بازدید عمومی ندارد

سرای کرباسی در خیابان مولوی قرار دارد. سرایی قدیمی که امروزه انبار مواد غذایی است. خیابان مولوی یکی از مراکز خرید مواد غذایی در بازار مولوی است.

برچسب‌ها: بازار مولوی، سرای کرباسی