گلیم‌های آویزان شده روی دیوار در کنار تنابلوی کوچه فراشباشی
رنج قیمت: مناسب

بازار فراشباشی یکی از نقاط بازار تهران است که عمده فروشگاه‌های آن را فروشندگان فرش دستباف تشکیل می‌دهند. همچنین در نزدیکی تقاطع بازار پاچنار، فروشندگان لوازم خرازی فعالیت می‌کنند. این کوچه پیچ در پیچ از تقاطع بازار کفاش‌ها و کوچه کبابی‌ها آغاز شده و تا تقاطع بازار پاچنار با بازار سید ولی امتداد می‌یابد؛ همچنین شاخه دوم کوچه به سمت کوچه کربلایی امتداد می‌یابد که در این بخش بافت تجاری نیست. بازار فراشباشی یکی از راسته‌های قدیمی بازار تهران است که قدمت آن به اواسط دوران قاجاریه می‌رسد.

برچسب‌ها: بازار، بازار فراش باشی بازار