fallback picture
رنج قیمت: مناسب

اگر برای تهیه لوازم الکتریکی به بازار می‌روید؛ بهتر است بدانید که بورس اینگونه لوازم در خیابان ناصرخسرو قرار دارد. پاساژ برقی یکی از مراکزی است که برای تهیه انواع لوازم الکتریکی می‌توانید به فروشگاه‌های آن مراجعه کنید.

برچسب‌ها: پاساژ برقی ناصرخسرو