تصویر اجناس دستفروش فروشنده لیف

سرای یزدی‌ها واقع در بازار چهل‌تن از جمله‌ی سراهای قدیمی بازار تهران است که امروزه بیشتر فضای آن انبار شده است. در ابتدای این سرا اصناف فروشنده لیف، کیف و جوراب فعالیت دارند.