والتر میتل‌هولتسر

والتر میتل‌هولتسر هوانورد و عکاس سوئیسی (۱۸۹۴-۱۹۳۷).

تعداد مقاله مرتبط: 3

تعداد عکس: 7