جان تامسون

جان تامسون جهانگرد و عکاس اسکاتلندی (۱۸۳۷-۱۹۲۱).