هنری ویوله

هنری ویوله معمار و باستان‌شناس فرانسوی (زاده ۱۸۸۰-پاریس، درگذشته ۱۹۵۵-پاریس).

تعداد مقاله مرتبط: 1

تعداد عکس: 1