دیمیتری کسل

دیمیتری کسل عکاس خبری آمریکایی با اصالت اوکراینی بود که عمده عکس‌هایش را برای مجله لایف عکاسی می‌کرد (۱۹۰۲-۱۹۹۵).

تعداد مقاله مرتبط: 1

تعداد عکس: 1