آوا عابدی

آوا عابدی هم‌بنیانگذار و عکاس در تهرانیکا.

تعداد مقاله مرتبط: 13

تعداد عکس: 208