آنتوان سوریوگین

آنتوان سوریوگین (آنتوان خان) عکاس روسی‌گرجستانی متولد و درگذشته تهران (۱۲۰۹-۱۳۱۲).

تعداد مقاله مرتبط: 9

تعداد عکس: 31