آقارضا عکاسباشی

آقارضاخان اقبال السلطنه آجودان مخصوص و عکاسباشی در دوران ناصرالدین‌شاه (۱۲۲۲-۱۲۶۳).

تعداد عکس: 1