عبدالله قاجار

عبدالله قاجار نوه فتحعلی‌شاه و عکاس مخصوص همایونی در دوره ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه (۱۲۲۸-۱۲۸۷). *عکس از آرشیو پژوهشکده تاريخ معاصر

تعداد مقاله مرتبط: 2

تعداد عکس: 5